BOVAG biedt overheid uitgewerkte professionaliseringslag rijopleiding

17/ 2/ 17
Mede op verzoek van de politiek heeft BOVAG een uitwerking gemaakt hoe de WRM-opleiding eruit zou moeten zien. BOVAG en de overheid willen de kwaliteit van het rijonderricht en daarmee de verkeersveiligheid verbeteren.

Door onder andere de vooropleidingseisen te verhogen en de opleiding tot rijinstructeur aan te scherpen, moet de leskwaliteit verbeteren. De rijvaardigheid van beginnende bestuurders zal hierdoor ook vooruitgaan.

Nieuw WRM
De huidige Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) wordt aangepast. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Tweede Kamerleden hebben aan de branche gevraagd hoe zij deze concreet willen invullen, zodat het ten goede komt van de verkeersveiligheid en de professionalisering van de branche.

Doorvertaling startdocument
BOVAG heeft dit verzoek aangegrepen om het Vervolgdocument op te stellen. Dit is de uitwerking van het in augustus vorig jaar opgestelde Startdocument dat door FAM, VRB en BOVAG samen geschreven is. Hierin werden de problemen in de branche onder de aandacht gebracht en oplossingen aangedragen. Het Vervolgdocument is samen met het bestuur van BOVAG Rijscholen opgesteld en bevat een concrete doorvertaling van de gewenste oplossingsrichtingen om de problemen in de branche aan te pakken. Op basis van deze input en de input van FAM en VRB gaan de minister en de Tweede Kamer vaststellen hoe zij de nieuwe WRM in gaan richten.

Gewenste situatie
Door het vooropleidingstraject te verbeteren, sluit het beter aan bij de zwaarte van de opleiding. Dit voorkomt uitval gedurende het traject. Door de fases van de opleiding anders in te richten worden kandidaat-rijinstructeurs beter opgeleid in het geven van rijles en in ondernemerschap. Door ook het bijscholingstraject aan te passen blijft het lesniveau op peil en sluit het aan bij ontwikkelingen in de markt. Een aantal belangrijke punten in het vervolgdocument:

  • Vooropleidingsniveau verhogen

Door het vooropleidingsniveau te verhogen (minimaal MBO3-niveau) sluit het niveau van de beginnende rijinstructeur beter aan op de zwaarte van het opleidingstraject. Daarnaast wil BOVAG dat voordat de kandidaat-rijinstructeur start met de opleiding, een praktijkgerichte intredetoets wordt afgenomen door het IBKI of CBR. Hiermee wordt gekeken of de rijvaardigheid van de kandidaat-rijinstructeur op het juiste basisniveau is.

  • Toetsing van gedrag en ondernemerschap

Veel rijinstructeurs starten na hun opleiding een eigen onderneming. Daar is de huidige WRM-opleiding niet op ingericht. Het toevoegen van een module ondernemerschap geeft kandidaten de nodige kennis, bijvoorbeeld over administratie en marketing. De module gedrag is daarnaast een gewenst verplicht onderdeel. Correct gedrag vertonen in het verkeer bevordert de verkeersveiligheid. Deze twee onderdelen moeten deel uitmaken van het examen.

  • Aantal contacturen vergroten

Omdat het vak van rijinstructeur een ervaringsvak is, kan dit niet alleen via e-learnings worden aangeleerd. Kennis over onder andere normen en waarden zijn moeilijk over te brengen in een e-learning. Daarnaast is reflectie en regelmatig overleg met medecursisten en docenten belangrijk voor het verkrijgen van meer inzicht in het vak en het opzetten van een eigen onderneming. Daarom is het voorstel om zes contactdagen verplicht te stellen.

  • Uitbreiding aantal stage-uren

Naast 35 uur actief les te geven aan de kandidaat-instructeur, is de wens om de kandidaat ook 35 uur mee te laten rijden met een gediplomeerde rijinstructeur en stagementor. Dit leert de kandidaat veel over hoe je kennis overbrengt tijdens een les, zowel over het voertuig als over het verkeer. Passief meerijden is even educatief als actief lesgeven.

  • Nascholing

Ook pleit BOVAG voor een aanpassing van de nascholing, met onder andere verplichte bijscholingsdagen- en cursussen, inclusief een toetsmoment.

Vervolggesprekken
BOVAG heeft het document aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Tweede Kamerleden, CBR en IBKI. Over de gewenste situatie en de vertaling ervan in de nieuwe WRM gaat  BOVAG met deze partijen in gesprek.

Download het vervolgdocument onderaan de pagina.